Data emiterii: 27/06/2001, Emitent: Parlamentul României, Tip act: Lege, Nr.:
 Inapoi la Arhiva
LEGE Nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală
LEGE   Nr. 326 din 28 iunie 2001
Legea serviciilor publice de gospodărie comunală
EMITENT:      PARLAMENTUL
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 359 din  4 iulie 2001

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta lege stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală în judeţe, oraşe şi comune.
    ART. 2
    (1) Serviciile publice de gospodărie comunală reprezintă ansamblul activităţilor şi acţiunilor de utilitate şi de interes local, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale, având drept scop furnizarea de servicii de utilitate publică, prin care se asigură:
    a) alimentarea cu apă;
    b) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
    c) salubrizarea localităţilor;
    d) alimentarea cu energie termică produsă centralizat;
    e) alimentarea cu gaze naturale;
    f) alimentarea cu energie electrică;
    g) transportul public local;
    h) administrarea fondului locativ public;
    i) administrarea domeniului public.
    (2) În funcţie de necesităţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv prin hotărâre a consiliului local, se pot înfiinţa şi alte servicii publice de gospodărie comunală, având ca obiect alte activităţi decât cele prevăzute la alin. (1).
    (3) Domeniile menţionate la alin. (1) şi (2) vor fi detaliate prin legi speciale sau prin hotărâri ale Guvernului, după caz.
    (4) La organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală interesul general al cetăţenilor este prioritar.
    ART. 3
    (1) Serviciile publice de gospodărie comunală se realizează prin intermediul unui ansamblu de construcţii, instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice, denumite în continuare sisteme publice de gospodărie comunală; aceste sisteme fac parte integrantă din infrastructura edilitară a localităţilor.
    (2) Sistemele publice de gospodărie comunală, inclusiv terenurile aferente, fiind de folosinţă, interes sau utilitate publică, aparţin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) Dacă amplasarea şi realizarea sistemelor publice de gospodărie comunală, respectiv dezvoltarea celor existente, impun ocuparea definitivă a unor terenuri sau dezafectarea unor clădiri, altele decât cele aparţinând domeniului public, acestea vor fi trecute în proprietate publică, potrivit legii.
    ART. 4
    Sistemele publice de gospodărie comunală, inclusiv terenurile aferente, se evidenţiază şi se inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale conform legii, în vederea identificării, înregistrării şi reprezentării pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi pe planurile urbanistice generale.
    ART. 5
    Serviciile publice de gospodărie comunală se organizează şi se administrează cu respectarea următoarelor principii:
    a) principiul dezvoltării durabile;
    b) principiul autonomiei locale;
    c) principiul descentralizării serviciilor publice;
    d) principiul responsabilităţii şi legalităţii;
    e) principiul participării şi consultării cetăţenilor;
    f) principiul asocierii intercomunale şi parteneriatului;
    g) principiul corelării cerinţelor cu resursele;
    h) principiul protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;
    i) principiul administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
    j) principiul asigurării mediului concurenţial;
    k) principiul liberului acces la informaţii privind aceste servicii publice.
    ART. 6
    Prin prezenta lege se garantează tuturor persoanelor dreptul de a utiliza serviciile publice de gospodărie comunală, prin:
    a) accesibilitate egală la servicii publice de gospodărie comunală;
    b) accesul la informaţiile privind serviciile publice de gospodărie comunală;
    c) dreptul de asociere în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea intereselor utilizatorilor;
    d) dreptul de a fi consultate direct sau prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale ale utilizatorilor în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală;
    e) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale, autorităţilor administraţiei publice ori instanţelor judecătoreşti în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.
    ART. 7
    Statul sprijină prin măsuri legislative şi economice asigurarea dezvoltării şi îmbunătăţirii cantitative şi calitative a serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi a infrastructurii edilitare a localităţilor.
    ART. 8
    (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor publice de gospodărie comunală se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în temeiul următoarelor principii:
    a) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice şi manageriale prin păstrarea unei părţi a veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul comunităţilor locale;
    b) întărirea autonomiei fiscale locale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcţionării utilităţilor publice;
    c) promovarea creării pieţelor locale de capital;
    d) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor împrumuturi necesare pentru finanţarea utilităţilor publice, în condiţiile legii.
    (2) Finanţarea cheltuielilor curente de capital ale sistemelor publice locale de gospodărie comunală se asigură din bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, prin încasarea de la utilizatori a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi prin instituirea unor taxe speciale, potrivit legii, iar în completare, din alocaţii bugetare acordate de Guvern sau, după caz, din bugetele locale.
    ART. 9
    (1) Serviciile publice de gospodărie comunală sunt realizate de operatori furnizori/prestatori de servicii publice locale de gospodărie comunală specializaţi, care pot fi:
    a) compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale, autorizate în condiţiile legii de către autorităţile naţionale de reglementare sau de către autoritatea administraţiei publice locale, pentru activităţile care nu intră în competenţa autorităţii naţionale de reglementare;
    b) agenţi economici atestaţi în condiţiile prezentei legi de către autorităţile naţionale de reglementare sau de către autoritatea administraţiei publice locale, pentru activităţile care nu intră în competenţa autorităţii naţionale de reglementare.
    (2) Atestarea, respectiv autorizarea agenţilor economici operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală va urmări ca aceştia să prezinte suficiente garanţii financiare şi aptitudini manageriale şi se va face de comisii de specialitate ale căror organizare şi funcţionare se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Atestarea, respectiv autorizarea se referă atât la operatori furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală aflaţi sub autoritatea administraţiei publice locale, cât şi la operatorii furnizori/prestatori care se vor înfiinţa după data intrării în vigoare a prezentei legi.
    ART. 10
    Serviciile publice de gospodărie comunală aflate sub autoritatea administraţiei publice locale se organizează, în condiţiile prezentei legi, în funcţie de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare a acestora şi în raport cu dotările şi echipările edilitare existente.
    ART. 11
    (1) Serviciile publice de gospodărie comunală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii esenţiale:
    a) continuitate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în condiţii contractuale;
    b) adaptabilitate la cerinţele consumatorilor;
    c) accesibilitate egală la serviciul public, în condiţii contractuale;
    d) asigurarea sănătăţii publice şi a calităţii vieţii.
    (2) Organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor publice de gospodărie comunală trebuie să asigure:
    a) satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;
    b) funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică, a construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele de organizare şi funcţionare;
    c) protejarea domeniului public şi a mediului prin respectarea reglementărilor legale;
    d) informarea şi consultarea cetăţenilor în vederea protejării sănătăţii populaţiei care beneficiază de serviciile respective.
    (3) Obligaţiile operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală faţă de consumator sunt, în principal, următoarele:
    a) să opereze cu sistemul de utilitate publică;
    b) să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizaţi/atestaţi;
    c) să respecte parametrii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de autoritatea naţională de reglementare;
    d) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv autorităţii naţionale de reglementare, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile utilităţilor respective, în conformitate cu clauzele contractului de operare.

    CAP. 2
    Atribuţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală

    SECŢIUNEA 1
    Atribuţii şi răspunderi ale autorităţilor administraţiei publice locale

    ART. 12
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă cu privire la înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi la crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Administrarea bunurilor din patrimoniul public, specifice sistemelor publice de gospodărie comunală ale unităţilor administrativ-teritoriale, se face cu diligenţa unui bun proprietar.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot adopta hotărâri în legătură cu:
    a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme publice de gospodărie comunală, în condiţiile legii;
    b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;
    c) asocierea intercomunală în vederea realizării unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară;
    d) delegarea gestiunii serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi a bunurilor aparţinând patrimoniului public din infrastructura tehnico-edilitară;
    e) participarea autorităţilor administraţiei publice locale cu capital social sau cu bunuri la societăţi comerciale pentru realizarea de lucrări şi servicii de interes public local sau judeţean, după caz, pe bază de convenţii în care se prevăd şi resursele financiare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. Convenţiile se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local, judeţean sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, implicat în colaborare sau în asociere;
    f) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura de gospodărie comunală a localităţilor cu privire la lucrări noi, extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitarea, modernizarea şi reechiparea sistemelor existente;
    g) garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor contractate de prestatorii serviciilor publice de gospodărie comunală pentru formarea şi asigurarea stocurilor de combustibil lichid pentru sezonul rece;
    h) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de funcţionare a prestatorilor de servicii privind reglementarea activităţii de gospodărie comunală, pe baza normelor-cadru elaborate de autoritatea centrală;
    i) stabilirea taxelor şi avizarea tarifelor pentru serviciile de gospodărie comunală, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    ART. 13
    (1) În exercitarea competenţei şi a responsabilităţii autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii serviciilor publice de gospodărie comunală:
    a) delegarea gestiunii, respectiv gestiunea directă a serviciilor publice de gospodărie comunală, pe criterii de competitivitate şi eficienţă managerială;
    b) promovarea reabilitării infrastructurii din sectorul utilităţilor publice de gospodărie comunală;
    c) monitorizarea şi controlul periodic ale activităţilor de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală şi luarea de măsuri în cazul în care operatorul nu asigură performanţa pentru care s-a obligat;
    d) asigurarea continuităţii serviciilor publice de gospodărie comunală;
    e) consultarea cu utilizatorii de servicii publice de gospodărie comunală în stabilirea politicilor şi strategiilor locale, adoptarea normelor locale şi negocierea contractelor de delegare a gestiunii;
    f) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul utilităţilor publice de gospodărie comunală şi asupra situaţiei serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi asupra necesităţii de instituire a unor taxe;
    g) medierea conflictelor dintre utilizatorul şi operatorul de servicii, la cererea uneia dintre părţi.
    (2) Drepturile autorităţilor administraţiei publice locale faţă de operatorii de servicii publice de gospodărie comunală sunt următoarele:
    a) să solicite informaţii privind nivelul şi calitatea serviciului oferit;
    b) să invite pentru audieri operatorul de servicii în vederea concilierii diferendelor dintre consumator şi operator;
    c) să se pronunţe asupra ajustărilor de preţ propuse de operator;
    d) să sancţioneze operatorul de servicii publice de gospodărie comunală în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă la care s-a obligat, prin:
    - refuzul de a aproba ajustările de tarif propuse de operatorul de servicii;
    - propunerea făcută autorităţii naţionale de reglementare de a revoca licenţa de operare;
    - revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune.
    (3) Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale faţă de operatorii de servicii publice de gospodărie comunală sunt următoarele:
    a) să asigure tratament egal pentru toţi operatorii de servicii publice de gospodărie comunală din cadrul comunităţii respective;
    b) să asigure un mediu de afaceri transparent prin normele locale adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite prin prezenta lege;
    c) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu privire la activitatea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală.
    (4) Împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale, adoptate în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţii şi răspunderi ale autorităţilor administraţiei publice centrale

    ART. 14
    (1) Guvernul asigură realizarea politicii generale a statului în domeniul gospodăriei comunale, în concordanţă cu programul de guvernare şi cu obiectivele strategiei economico-sociale a ţării, prin:
    a) iniţierea şi supunerea spre adoptare a unor proiecte de lege privind reglementarea activităţii din sectorul gospodăriei comunale;
    b) adoptarea unor hotărâri pentru aprobarea de norme, regulamente şi normative din domeniul gospodăriei comunale, acolo unde se impune reglementarea la nivel central;
    c) sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale pentru înfiinţarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice de gospodărie comunală, respectiv a infrastructurii din acest domeniu.
    (2) Guvernul examinează periodic starea serviciilor publice de gospodărie comunală şi stabileşte măsuri pentru dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii acestora corespunzător cerinţelor utilizatorilor şi nevoilor localităţilor, pe baza unor strategii specifice.
    (3) Guvernul îşi exercită atribuţiile menţionate la alin. (1) în temeiul următoarelor principii:
    a) armonizarea strategiilor şi politicilor în domeniul gospodăriei comunale cu cele privind dezvoltarea socioeconomică, urbanismul şi amenajarea teritoriului, protecţia şi conservarea mediului;
    b) descentralizarea serviciilor publice de gospodărie comunală şi consolidarea autonomiei locale privind înfiinţarea, organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii din domeniul serviciilor publice;
    c) elaborarea strategiilor şi politicilor locale cu privire la aceste servicii în temeiul principiului subsidiarităţii;
    d) implementarea în sfera serviciilor publice de gospodărie comunală a mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu concurenţial, atragerea capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegată;
    e) întărirea capacităţii decizionale şi manageriale a autorităţilor administraţiei publice locale în exercitarea atribuţiilor acestora privind înfiinţarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală;
    f) promovarea parteneriatului şi asocierii intercomunale pentru înfiinţarea şi exploatarea unor sisteme tehnico-edilitare zonale;
    g) promovarea parteneriatului şi asocierii autorităţilor administraţiei publice locale şi a operatorilor de gospodărie comunală cu capital privat - român sau străin - pentru finanţarea, creditarea şi exploatarea în comun a unor servicii publice de gospodărie comunală;
    h) descentralizarea serviciilor publice, restrângerea şi reglementarea ariilor unde prevalează condiţiile de monopol natural;
    i) stabilirea cadrului legal în fixarea tarifelor şi urmărirea evoluţiei acestora pentru serviciile publice cu caracter de monopol natural.
    (4) Guvernul va sprijini autorităţile administraţiei publice locale pentru înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală, la solicitarea acestora, în scopul administrării eficiente a serviciilor respective. Sprijinul va fi acordat prin departamentele specializate ale autorităţilor administraţiei publice centrale competente, sub forma asistenţei tehnice şi financiare.

    CAP. 3
    Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de gospodărie comunală

    SECŢIUNEA 1
    Administrarea şi gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală

    ART. 15
    Organizarea, conducerea, administrarea, gestionarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală sunt atribute ale autorităţilor administraţiei publice locale.
    ART. 16
    (1) Gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală se poate organiza în următoarele modalităţi:
    a) gestiune directă;
    b) gestiune indirectă sau gestiune delegată.
    (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de gospodărie comunală se face prin hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de natura serviciului, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor publice de gospodărie comunală.
    ART. 17
    (1) În cadrul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, administrarea şi gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală.
    (2) Gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, autorizate conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a).
    (3) Desfăşurarea activităţilor specifice fiecărui serviciu public de gospodărie comunală, organizat şi exploatat în sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare. Regulamentul de organizare şi funcţionare se elaborează de compartimentul specializat şi se aprobă de consiliul local.
    ART. 18
    (1) În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale pot apela, pentru realizarea serviciilor, la unul sau mai mulţi operatori de servicii publice, cărora le încredinţează - în baza unui contract de delegare a gestiunii - gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice tehnico-edilitare necesare în vederea realizării acestora.
    (2) Delegarea gestiunii se face în condiţiile legii.
    (3) În conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de gospodărie comunală, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea:
    a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice;
    b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
    c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
    d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de concesionare;
    e) modul de formare şi de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice.
    ART. 19
    Desfăşurarea activităţilor specifice fiecărui serviciu public de gospodărie comunală, organizat şi realizat în sistemul de delegare a gestiunii, se face pe bază de contract.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală

    ART. 20
    (1) Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală sunt societăţi comerciale autorizate să furnizeze/să presteze servicii publice în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul prezentei legi.
    (2) Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală beneficiază, în temeiul prezentei legi, de acelaşi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.
    (3) Operatorii de servicii publice de gospodărie comunală a căror activitate se desfăşoară într-un domeniu aflat sub coordonarea unei autorităţi naţionale de reglementare vor fi atestaţi de aceasta.
    (4) Delegarea gestiunii serviciilor publice de gospodărie comunală către operatori atestaţi se va face în condiţii de transparenţă, prin licitaţie publică organizată conform legii.
    ART. 21
    (1) Societăţile comerciale de gospodărie comunală aflate sub autoritatea administraţiei publice locale pot fi privatizate în condiţiile legii.
    (2) Acţiunile societăţilor comerciale de gospodărie comunală, deţinute de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, vor fi transferate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În acelaşi termen bunurile aparţinând domeniului public a căror valoare a fost inclusă în aceste acţiuni vor fi reintegrate în patrimoniul public al unităţilor administrativ-teritoriale.
    ART. 22
    (1) Societăţile comerciale de gospodărie comunală înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale, conform legii, în funcţie de limitele teritoriale în care acţionează, pot fi de interes local, respectiv judeţean.
    (2) Societăţile comerciale de gospodărie comunală de interes local se află sub coordonarea consiliilor locale şi se organizează pentru unul sau mai multe servicii de utilitate publică, în funcţie de mărimea localităţilor, de gradul de echipare tehnico-edilitară a acestora şi de alţi factori specifici locali.
    (3) Societăţile comerciale de gospodărie comunală de interes judeţean se organizează, de regulă, sub autoritatea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru următoarele activităţi:
    a) construirea, întreţinerea, modernizarea şi exploatarea drumurilor şi podurilor de interes judeţean;
    b) alimentarea cu apă, respectiv canalizarea şi epurarea apelor uzate în sistem regional;
    c) producerea şi distribuţia energiei termice în sistem regional;
    d) colectarea, transportul, valorificarea, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor menajere în sistem regional;
    e) alimentarea cu gaze naturale în sistem regional;
    f) producerea, transportul şi alimentarea cu energie electrică în sistem regional;
    g) transportul de persoane, inclusiv transportul de elevi între localităţile judeţului.
    (4) Societăţile comerciale de gospodărie comunală înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale îşi pot desfăşura activitatea şi în alte limite teritoriale, participând astfel la dezvoltarea pieţei libere a operatorilor furnizori/prestatori de servicii.
    (5) În cazul prestării mai multor tipuri de servicii operatorul va ţine o evidenţă separată a activităţilor desfăşurate, cu o contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare, după caz, astfel încât activităţile sale din diferite sectoare să fie uşor de evaluat, monitorizat şi controlat.
    ART. 23
    (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională de Reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunală, care funcţionează în condiţii de monopol natural.
    (2) Autoritatea Naţională de Reglementare este instituţie publică cu personalitate juridică şi funcţionează sub coordonarea Ministerului Administraţiei Publice. Autoritatea este finanţată din fondurile extrabugetare obţinute din acordarea licenţelor de atestare/autorizare, precum şi din alte activităţi prevăzute de lege.
    (3) Autoritatea Naţională de Reglementare îşi desfăşoară activitatea în temeiul următoarelor principii:
    a) promovarea eficienţei economice în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală şi protejarea intereselor consumatorilor;
    b) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu din partea autorităţilor administraţiei publice locale pentru toţi operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală;
    c) conservarea resurselor şi protecţia mediului.
    (4) Autoritatea Naţională de Reglementare are următoarele atribuţii principale:
    a) atestarea/autorizarea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală;
    b) culegerea de informaţii privind activitatea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală şi publicarea acestora;
    c) controlul documentelor şi evidenţelor operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală;
    d) stabilirea mecanismului de ajustare a tarifelor în condiţiile respectării contractelor de delegare a gestiunii;
    e) efectuarea de ajustări de tarife la cererea uneia dintre părţile contractante, în condiţiile legii;
    f) soluţionarea conflictelor dintre operatorul şi consumatorul de servicii publice de gospodărie comunală;
    g) solicitarea de la operatorii de servicii a programelor de îmbunătăţire a activităţii, în cazul în care prestaţiile acestora nu corespund parametrilor stabiliţi în licenţa de operare, respectiv în contractul de delegare a gestiunii;
    h) retragerea licenţelor de operare, în cazul în care operatorul de servicii publice de gospodărie comunală refuză să ia măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.
    (5) Autoritatea Naţională de Reglementare îşi exercită prerogativele conferite prin prezenta lege faţă de toţi operatorii, indiferent de forma în care se desfăşoară gestiunea serviciului în cadrul comunităţii locale respective.
    (6) Modul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare se va stabili prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice.
    ART. 24
    Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

    CAP. 4
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 25
    (1) Persoanele fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor de gospodărie comunală, precum şi persoanele juridice consumatoare de energie electrică şi termică, gaze naturale şi combustibili sunt obligate să achite contravaloarea facturilor reprezentând serviciile prestate, respectiv utilităţile furnizate, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.
    (2) Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat; valoarea penalităţilor nu va depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al prestatorului.
    (3) Dacă sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), furnizorul/prestatorul de servicii publice poate suspenda executarea contractului, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.
    (4) Reluarea furnizării/prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii; cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului vor fi suportate de abonat.
    ART. 26
    Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 2 alin. (3), art. 9 alin. (2) şi a art. 23 alin. (6), care intră în vigoare de la data publicării.
    ART. 27
    Reglementările legale necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei legi se vor elabora de Guvern în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
    ART. 28
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea gospodăriei comunale nr. 4/1981, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 48 din 9 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 14 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.

                     PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                               VALER DORNEANU

                        p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                            DORU IOAN TĂRĂCILĂ

                              ---------------

 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania