Despre noi

  

ABOUT U.C.M.R.

 

În contextul preocup?rilor pe plan interna?ional pentru promovarea metodelor alternative de rezolvare a conflictelor, ?i în România medierea a devenit, la ora actual?, una dintre temele de baz? ale justi?iei.

Ideea de solu?ionare a unui litigiu sau a unui conflict nedevenit litigios pe cale amiabil?, cu ajutorul unui specialist, câ?tig? tot mai mult teren ?i aderen?i, procedura medierii fiind preferat? de p?r?i, oameni ?i institu?ii pe care complexitatea rela?iilor sociale ?i economice îi plaseaz? la un moment dat în situa?ii conflictuale diverse, specifice raporturilor de dreptul familiei, dreptul muncii, civil, comercial sau penal.

Cu respectarea principiilor fundamentale ale procedurii de mediere axate pe caracterul voluntar ?i pe conceptele de neutralitate ?i confiden?ialitate, prin mediere au fost solu?ionate numeroase tipuri de conflicte.

Experien?a Uniunii Centrelor de Mediere din România  demonstreaz? c? p?r?ile în conflict aleg cu încredere s?-?i solu?ioneze disputa prin mediere care le confer? avantajul unor rezultate mai convenabile ?i durabile pentru ambele p?r?i satisf?cându-le mai bine interesele. Solu?iile proprii acceptate de fiecare parte disputant? pot fi ob?inute cu cheltuieli mai mici, cu economie de timp ?i de stres. Mecanisme ca suple?ea si flexibilitatea, autonomia p?r?ilor ?i lipsa oric?rei constrângeri, func?ioneaz? ?i sunt asigurate în mediere

Cunoa?terea avantajelor solu?ion?rii conflictelor prin mediere constituie una dintre preocup?rile UCMR care a desf??urat permanent programe de diseminare a informa?iei la nivel local ?i na?ional.

Solu?ionarea litigiilor prin mediere, contribuie, înainte de orice argument, la îmbun?t??irea actului de justi?ie prin degrevarea instan?elor judec?tore?ti, mutând astfel centrul de greutate de la criteriul cantitativ al cauzelor pe rol ce trebuie solu?ionate cu celeritate la criteriul calitativ al solu?iilor adoptate.

În armonie deplin? cu reglement?rile ?i practica interna?ional? cu tradi?ie în domeniul medierii, Centrul de Mediere din Craiova a ini?iat începând cu anul 2005 un program na?ional de formare a mediatorilor cu sprijinul Centrului Cultural al Ambasadei SUA, Ministerului Justi?iei ?i al barourilor din România.

Ca urmare a cursurilor desf??urate în Craiova, s-au înfiin?at centre de mediere în fiecare jude?, care s-au constituit ulterior în Uniunea Centrelor de Mediere din România.

UNIUNEA CENTRELOR DE MEDIERE DIN ROMÂNIA are drept scop:
- promovarea, sprijinirea, studiul ?i practica medierii
- popularizarea medierii în România
- aprofundarea  ?i în?elegerea procedurii de mediere
- asigurarea resurselor materiale ?i financiare necesare sus?inerii activit??ii de mediere

UNIUNEA CENTRELOR DE MEDIERE DIN ROMÂNIA , î?i propune ca obiective principale:
- promovarea ?i sus?inerea intereselor medierii, organizarea ?i exercitarea profesiei de mediator
- organizarea de seminarii de lucru pentru perfec?ionarea tehnicilor de mediere
- organizarea de conferin?e publice pentru promovarea medierii
- public?ri de materiale specifice
- colabor?ri cu diverse organiza?ii, organe ale administra?iei publice ?i persoane fizice
- colaborarea cu alte organiza?ii ?i persoane din domeniul medierii din ?ar? ?i din str?in?tate
- atragerea ?i acceptarea de sponsoriz?ri ?i sus?inerea din partea unor persoane fizice ?i juridice
- alte activit??i ce ?in de institu?ia medierii

 

I. DESPRE U.C.M.R.

În armonie deplin? cu reglement?rile ?i practicile interna?ionale, Uniunea Centrelor de Mediere din România, înfiin?ata în 2005, este o federa?ie reprezentativ? la nivel național. Acesta reune?te asocia?ii profesionale ale mediatorilor din fiecare jude? din România, ?i este implicat? activ în dezvoltarea soluțion?rii litigiilor alternative.

Pentru perioada 2011-2013, Uniunea Centrelor de Mediere din România î?i asum? rolul unui instrument de pace social? în cadrul comunit??ii. Astfel, programe de diseminare a informațiilor din domeniu au fost dezvoltate, în scopul de a promova avantajele medierii ca o modalitate de a pune cap?t conflictelor.
În cuvintele ASR Principesa Margareta de România, prin mesajul s?u c?tre U.C.M.R., Medierea, cea mai fraged? profesie reglementat? în România, este un exemplu cum ceva extrem de util pentru societate a luat naștere din nimic (...) Sper ca, cu ajutorul unei bune promov?ri a medierii, din ce în ce mai multe dispute vor fi soluționate amiabil. De asemenea, îmi doresc ca, prin intermediul unor inițiative profesionale s? se ofere un exemplu cu privire la rolul pe care îl joac? organizațiile profesionale în societatea româneasc?. 

Ne-am str?duit s? promov?m medierea în mass-media, inclusiv prin intermediul publica?iilor de specialitate, cum ar fi revista de mediere (Medierea, Tehnic? ?i Art? - www.mediereatehnicasiarta.ro), singura revist? profesional? relevant? pentru mediere. Cu publicare lunar? în limbile englez? ?i român?, revista este orientat? spre mediatori, practicanți juridici, dar ?i persoanelor care doresc s? se informeze cu privire la mediere. În prezent, revista este distribuit?  în peste 100 de loca?ii din România (organiza?ii de mediatori, s?li de judecat?, prim?rii, universit??i, Institutul Na?ional al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justi?iei, etc), dar ?i în organizații profesionale internaționale din Regatul Unit, Belgia, Olanda ?i Statele Unite ale Americii. Num?rul din Decembrie 2012 a fost nr. 27.

Site-uri precum www.portalmediere.ro (portal web dedicat promov?rii libere a mediatorilor ?i a asocia?iilor profesionale, ?i folosit ca baz? de date relevant?) ?i  www.medieretv.ro (site web ce prezint? exemple practice ?i diferite maniere de rezolvare alternativ? a disputelor) au contribuit, în general, la promovarea ADR (Rezolvarea Alternativ? a Disputelor) precum ?i profesioniști particulari din domeniul medierii. Ele sunt one-stop-shop pentru public de a g?si unde, când, cum ?i cu cine î?i pot rezolva pe cale amiabil? disputa.

Cum medierea este un mijloc universal de solu?ionare a litigiilor, mediatorul român este împ?ciuitorul care în?elege c? medierea nu are frontiere, ?i ca, ADR, pe termen lung, poate fi înțeles ?i ca Rezolvarea "ADECVAT?"  a Disputelor.

 

II. PROIECTE DEZVOLTATE IN 2011-2012

II.A CARAVANA MEDIERII

În scopul unei mai bune promov?ri a medierii, U.C.M.R. a devenit partener în cadrul proiectului na?ional "Caravana medierii - Medierea aproape de tine!". Acest proiect are loc în toat? ?ara timp de 24 de luni ?i are ca scop promovarea medierii ca mijloc alternativ de solu?ionare a litigiilor. Caravana este compus? din evenimente de informare lunare pentru publicul larg, cu privire la mediere ?i avantajele sale. Astfel, publicul larg acceseaz? mijloace de cunoa?tere a mediatorilor locali ?i afla informații practice privind procedura de mediere. Caravana a început în iunie 2011 în Bucure?ti ?i pân? în prezent ?i-a urmat calea prin 26 de locații, bucurându-se de o rat? mare de participanți, atât cet??eni, cât ?i reprezentan?i ai mediului de afaceri. Orașele în care Caravana a poposit sunt Br?ila, Brașov, Constan?a, Mangalia, Bac?u, Cluj Napoca, Ploiești, Tulcea, Galați, Piatra Neamț, Iași, Baia Mare, ?i din nou București la aniversarea unui an de existen?? (iunie 2012), Oradea, Buz?u, Re?i?a, Sibiu, Târgu-Jiu, Zal?u ?i C?l?rași.
Dou? evenimente speciale au avut loc pe 24 mai 2012, când Caravana s-a desf?șurat în Bruxelles, Belgia, în parteneriat cu Arthis - Maison Culturelle Belgo-Roumaine, ?i pe 23 august 2012 în Kerkyra, Grecia, în parteneriat cu Hellenic Mediation&Arbitration Centre, în cadrul unei campanii adresate comunit??ilor române din diaspora, dar ?i schimbului de experien?? cu organizațiile ADR locale. 

În cadrul campaniei, au fost preg?tite ?i distribuite pliante de informare, probleme speciale tratate de revista (ce ilustreaz? mediatori locali ?i organiza?ii profesionale din fiecare jude?) ?i prezent?ri ale mediatorilor ?i formatorilor. Campania a implicat dezvoltarea de parteneriate cu institu?ii locale, atât în sfera juridic? (instan?ele regionale, în special), cat ?i în cadrul comunit??ilor mai largi  (prim?rii, întreprinderi, organiza?ii de voluntariat).

II.B  COOPERARE TRANS-NA?IONAL?

Anul 2011 a fost puntea de plecare, în stabilirea de parteneriate cu Institutul Diplomatic Român ?i Uniunea Camerelor Bilaterale de Comer? ?i Industrie din România. Scopul Protocolului cu Institutul Diplomatic Român, care a fost semnat la sfâr?itul anului 2011, a fost recunoa?terea U.C.M.R. ca singura structur? na?ional? relevant? ADR ?i promovarea medierii diplomatice ?i transfrontaliere. În termeni de mediere diplomatic?, mai mul?i dintre membrii no?tri sunt diploma?i care lucreaz? în structurile de stat, ?i au dezvoltat o formare special? în activit??i de promovare legate de rezolvarea conflictelor inter-statale.

U.C.M.R. a c?utat s? stabileasc? o bun? cooperare cu institu?iile na?ionale ?i de stat, în scopul promov?rii medierii nu numai în rândul cet??enilor ?i a întreprinderilor, dar ?i în rândul comunit??ilor locale ?i a întreprinderilor de stat. S-a ob?inut recunoa?terea prin intermediul unor medieri punct de reper care implic? institu?ii de stat, organismele religioase, întreprinderi mari, precum ?i în domeniul medierii penale ?i de familie.

II.C COOPERAREA EUROPEAN?

În cursul anului 2011, U.C.M.R. a stabilit o cooperare cu Școala de Formare FMMM România ?i cu The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation din Londra, cu scopul de a dezvolta sesiuni de formare, cu o perspectiv? transfrontalier?, ?i schimbul de know-how cu colegii din str?in?tate.

U.C.M.R., de asemenea, a militat pentru ob?inerea recunoa?terii sale ca o structur? na?ional? relevant? a rezolv?rii alternative a litigiilor. Pentru acest scop, cca 50 de mediatori au urmat cursuri de tehnici avansate de mediere, în iunie 2011, decembrie 2011 ?i iunie 2012, care i-au preg?tit pentru litigii complexe, sus?inute de formatori locali ?i interna?ionali.

Parteneriatul cu Uniunea Camerelor Bilaterale de Comer? ?i Industrie din România implic? conferin?e, prezent?ri ?i dezbateri organizate la sediul Camerelor Bilaterale de Comer? ?i Industrie din UE ?i alte state, unde membrii pot afla informa?ii despre cum se soluționeaz? litigiile în România, ?i pot ajunge s? cunoasc? mediatori experți în limba lor ?i specializați în litigii transfrontaliere, ?i în acest sens se face cunoscut? procedura de mediere. Ne propunem extinderea pe aceea?i activitate la Ambasade ?i Consulate locale din București ?i orașele mari din România.

 

II.D COOPERAREA INTERNA?IONAL?

În ceea ce prive?te medierea interna?ional? non-european?, U.C.M.R. a stabilit o colaborare cu Serviciul Federal de Mediere ?i Conciliere din Washington DC, Statele Unite ale Americii partener cu ?coala de Formare FMMM România. F.M.C.S. a propus cursuri avansate de formare pentru 20 de persoane, care pot deveni acum, formatori pentru al?i colegi din România. Conferin?a Na?ional? organizata în decembrie 2011 la Palatul Parlamentului din București a fost, de asemenea, ceremonia de absolvire pentru prima promo?ie de mediatori dublu-acreditați.

 

III. ORGANE DE REGLEMENTARE SI DOCUMENTE

U.C.M.R. dore?te s? sprijine preg?tirea la un standard ridicat a profesioni?tilor din cadrul organiza?iilor, pentru a deveni un etalon de calitate, iar profesioni?tii s? vad? în promovarea medierii o voca?ie. Pentru acest scop, mediatorii ?i formatorii de mediere din cadrul Uniunii au luat parte la cursuri de dezvoltare ?i-au primit certificatele interna?ionale de la organiza?ii de renume din domeniu: The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation de la Londra ?i Serviciul Federal Mediere ?i de Conciliere, din Washington DC, Statele Unite ale Americii.

În ceea ce prive?te promovarea profesiei, U.C.M.R. a propus o echip? unitar? de trei membri pentru Consiliul de Mediere din România (organismul na?ional de reglementare), pentru mandatul 2012-2016. Echipa a propus o strategie de dezvoltare, cu scopul de a ?ine pasul cu progresele în domeniul medierii f?cute de România. În România, medierea este o profesie tân?r?, ?i scopul echipei este de a asigura faptul c? profesia este mai bine cunoscuta ?i continu? s? se stabileasc? (atât în ​​imagine, cât ?i din punct de vedere legal), ca un mijloc eficient ?i accesibil de solu?ionare a litigiului pe cale amiabil?. Alegerea echipei noastre la Consiliul de mediere arat? încrederea pe care o au mediatorii, atât în ​​interiorul ?i în afara U.C.M.R., cu privire la organizare. U.C.M.R. î?i va sprijini pe deplin membrii propuși la Consiliul de Mediere prin participarea la activit??i ?i ini?iative ale Consiliului pentru mandatul 2012-2016.

 

IV. CONFERIN?A NA?IONAL? ?I FINAN?AREA

Conferin?a Na?ional? "Medierea aproape de tine!"  care a avut loc pe data de 4 decembrie 2011, la Palatul Parlamentului din Bucure?ti, a fost evenimentul principal al campaniei de informare. Interesul manifestat de institu?iile de prestigiu din România, cum ar fi Casa Regal? ?i Institutul Diplomatic Român, sau prin reprezentan?i diplomatici de nivel înalt, confirm? faptul c? profesia de mediator a atins un statut stabil în societatea româneasc?, ?i prezint? o func?ie social? esen?ial?. Școala de Formare FMMM România ?i Centrele de Mediere din București ?i Constan?a au fost principalii parteneri care au ajutat la organizarea evenimentului.

Printre participanții care au prezentat discursuri în cadrul Conferin?ei au fost doamna Elena Mitrea, senator, doamna Alina Gorghiu, membru al Camerei Deputa?ilor, doamna Eileen B. Hoffman ?i doamna Linda I. Lazarus, formatori de mediatori ?i comisari ai Serviciului Federal de Mediere ?i Conciliere din Statele Unite ale Americii, domnul Ioan-Luca Vlad, Consilier Privat Onorific al Familiei Regale Române, doamna Nadjet Karabernou, pre?edinte a Camerei de Comer? Bilaterale România-Algeria, doamna Ana Maria Lucia Zaharia, de la GEMME România (ca reprezentant al judec?torilor în promovarea medierii), doamna Simona Valentina Malescu, de la Institutul Diplomatic Român, reprezentând, de asemenea, ?i directorul Institutului, domnul Bogdan St?nescu, de la Banca Na?ional? din România. Acești participan?i reflect? valoarea larg? a medierii ?i a parteneriatelor UCMR cu spectru complet de institu?ii române?ti ?i a p?r?ilor interesate.

Toate proiectele au fost fie de auto-finan?ate, fie sprijinite extern. Ne-am str?duit s? p?stram contribu?ia Centrelor de Mediere cat mai mica, pentru a putea economisi resurse, iar între timp sa identificam parteneri externi cu capacitatea financiar? de a sprijini proiectele UCMR. Activit??ile de auto-finan?are includ organizarea de conferin?e ?i seminarii, precum ?i sesiuni de instruire, în timp ce, cei mai importanți parteneri externi au fost Școala de Formare FMMM România, Palatul Parlamentului ?i, de asemenea, Centrele de Mediere din Constan?a, Buz?u, Bac?u, Piatra-Neamț, Baia-Mare, Ploiești, Sibiu ?i Bucure?ti.

 

Mugur Bogdan Mitroi
PRESEDINTE

www.ucmro.ro
office@ucmro.ro
str. Dimitrie Marinescu, nr. 1, sect. 2
Bucuresti, Romania


 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania