Data emiterii: 04/04/2004, Emitent: Banca Nationala a României, Tip act: Regulament, Nr.:
 Inapoi la Arhiva
REGULAMENT Nr. 3/2004 privind procedura de mediere a diferendelor apărute în executarea transferurilor transfrontaliere
                   REGULAMENT   Nr. 3 din 25 martie 2004
privind procedura de mediere a diferendelor apărute în executarea transferurilor transfrontaliere
EMITENT:      BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 296 din  5 aprilie 2004

    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere,
    în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

    ART. 1
    Medierea diferendelor apărute între instituţiile din România care efectuează transferuri transfrontaliere cu o valoare mai mică decât echivalentul a 50.000 euro şi clienţii acestora cu ocazia executării acestor operaţiuni se realizează, la cerere, de către Banca Naţională a României prin compartimentul specializat din cadrul Direcţiei juridice.
    ART. 2
    Orice client, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere, poate adresa Băncii Naţionale a României o cerere pentru medierea diferendelor apărute între acesta şi instituţiile din România implicate în executarea acestor transferuri.
    ART. 3
    Compartimentul specializat în medierea diferendelor, denumit în continuare compartimentul specializat, este compus din 5 membri. Dintre aceştia se alege trimestrial o comisie de mediere formată din 3 persoane, una exercitând funcţia de preşedinte.
    Funcţia de preşedinte al comisiei de mediere va fi îndeplinită prin rotaţie, trimestrial, de către toţi membrii compartimentului specializat.
    Coordonarea activităţii compartimentului specializat intră în atribuţiile directorului sau, după caz, ale directorului adjunct al Direcţiei juridice.
    Lucrările de secretariat ale comisiei de mediere vor fi realizate de către un referent, iar documentele realizate în activitatea de mediere vor fi arhivate pe termen de 5 ani.
    Comisia de mediere se întruneşte cel puţin o dată pe lună la sediul Băncii Naţionale a României sau la sediul indicat părţilor în scrisoarea de convocare transmisă.
    ART. 4
    Cererea pentru medierea diferendelor, denumită în continuare cererea de mediere, poate fi formulată numai dacă a fost îndeplinită procedura prealabilă de rezolvare a plângerilor adresate de client instituţiei implicate în efectuarea transferurilor transfrontaliere, iar aceasta nu a întreprins nici un demers pentru soluţionarea plângerii, nu a reuşit soluţionarea acesteia pe cale amiabilă sau nu a formulat un răspuns la plângerea înaintată de client.
    ART. 5
    Cererea de mediere se depune la sediul Băncii Naţionale a României, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, Bucureşti, şi va fi însoţită de:
    a) dovada că s-a solicitat soluţionarea diferendului instituţiei implicate în efectuarea transferului;
    b) orice acte pe care clientul le deţine în legătură cu operaţiunile privind executarea transferului respectiv.
    ART. 6
    Cererea de mediere se înregistrează în Registrul de mediere, care va cuprinde numărul de înregistrare, datele necesare identificării reclamantului, a instituţiei reclamate, informaţii privind obiectul cererii, data şi ora la care s-a stabilit să aibă loc medierea.
    ART. 7
    În cazul în care documentele depuse şi eventualele susţineri ale părţilor sunt edificatoare, compartimentul specializat va stabili un termen pentru medierea diferendului şi va convoca părţile, cu menţiunea că pot fi reprezentate la dezbaterile comisiei inclusiv de către avocaţi.
    ART. 8
    Convocarea se va face cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data fixată pentru mediere, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, şi va conţine: data, ora şi locul stabilit pentru desfăşurarea medierii, precum şi precizarea că, la cererea părţilor, se poate analiza diferendul supus medierii şi în lipsa reclamantului şi/sau a instituţiei reclamate.
    La convocare se anexează copie de pe cererea de mediere.
    ART. 9
    În situaţia în care compartimentul specializat apreciază că pentru formularea unui punct de vedere îi sunt necesare documente şi/sau informaţii suplimentare, va solicita, în termen de 5 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de mediere la Banca Naţională a României, remiterea acestora de către instituţia implicată în efectuarea transferului.
    ART. 10
    Instituţia este obligată ca, în termen de 10 zile calendaristice de la data confirmării de primire a solicitării, să transmită compartimentului specializat documente şi/sau informaţii, cum ar fi:
    a) valoarea operaţiunii, aşa cum rezultă din ordinul de transfer emis de client;
    b) valoarea tuturor cheltuielilor/taxelor şi comisioanelor suportate de instituţie;
    c) data la care contul ordonatorului a fost debitat;
    d) data la care contul beneficiarului a fost creditat;
    e) cursul/cursurile de schimb utilizate, dacă este cazul;
    f) instituţia intermediară, dacă este cazul;
    g) termenul limită agreat de părţi până la care sumele aferente transferului transfrontalier urmează să fie creditate în contul instituţiei beneficiarului sau sunt puse la dispoziţia acestuia sub formă de numerar;
    h) dovada acordurilor scrise, încheiate între client şi instituţie, cu privire la modul de efectuare a transferurilor transfrontaliere, dacă acestea există;
    i) dovada acordului beneficiarului pentru situaţiile în care costurile legate de transferul transfrontalier urmează să fie suportate integral sau parţial de către acesta;
    j) orice alte documente sau informaţii necesare pentru soluţionarea diferendului.
    ART. 11
    Pentru situaţia prevăzută la art. 7, comisia de mediere din cadrul compartimentului specializat va formula o soluţie în maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii de mediere.
    În situaţia prevăzută la art. 9, termenul de soluţionare a diferendelor se va prelungi cu un nou termen de 30 de zile, care va curge de la data primirii documentelor şi/sau a informaţiilor solicitate.
    ART. 12
    Rezultatul medierii se consemnează într-un raport. Raportul se întocmeşte de comisia de mediere şi va fi semnat de toţi membrii acesteia, iar în situaţia existenţei unei opinii divergente, aceasta va fi consemnată separat.
    Concluziile raportului vor fi înscrise în registrul prevăzut la art. 6.
    Termenul de comunicare este de 5 zile de la data redactării raportului.
    ART. 13
    Concluziile consemnate în raport nu au caracter obligatoriu pentru părţile interesate şi nu intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 83 din Legea privind activitatea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 14
    Partea nemulţumită de soluţia formulată de compartimentul specializat se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, pentru care soluţia formulată în raport are caracter consultativ.
    ART. 15
    Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
                               Mugur Isărescu

                              ---------------

 
© Uniunea Centrelor de Mediere din Romania